سایت جامع  دانشگاه مهر آیین      لاگ بوک دانشجویان دانشگاه مهر آیینیکی از دروس رشته کامپیوتر زیر را انتخاب نمایید
درس برنامه نویسی سی برنامه سازی پی اچ پی       ا